این ماهنامه با هدف اطلاع رسانی در زمینه شاخص‌های علم سنجی دانشگاه منتشر می‌شود اولین شماره آن در آذر ماه 97 همزمان با هفته پژوهش منتشر شد و شامل بخش های متعددی است که عبارتند از شاخص‌های علم سنجی در سطح دانشگاه ، شاخص های علم سنجی در سطح دانشکده ها و شاخص‌های علم سنجی بر اساس سامانه علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور همچنین مهمترین دستاورد های تولیدات علمی دانشگاه در قالب پراستنادترین مقاله و مقاله داغ معرفی می شود در بخش نهایی ماهنامه با عنوان پژوهشیار نکته های کلیدی در ارتقای فرایند پژوهش بیان می شود.ماهنامه علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند: سال 1403
 ماهنامه علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند: سال 1402
 
ماهنامه علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند: سال 1401
 
ماهنامه علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند: سال 1400
 
ماهنامه علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند: سال 1399
 
ماهنامه علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند: سال 1398
 
ماهنامه علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند: سال 1397
 
 
کپی لینک کوتاه :