دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
Birjand University of Medical Sciences 
  
لطفا به شیوه نگارش وابستگی سازمانی و املای نام گروه ها، دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی و ... مطابق الگو و مثال های ذیل توجه فرمائید. در نظر داشته باشید برای دانشکده های اقماری، نام شهر محل استقرار دانشگاه (شهر بیرجند) باید درج شود.

دانشکده ها
 
شیوه نگارش: 
نام گروه آموزشی [کاما] نام دانشکده [کاما] نام مرکز تحقیقاتی [کاما] نام دانشگاه [کاما] شهر [کاما] کشور [نقطه]
 
مثال دانشکده:
.Department of Health Information Technology, Ferdows Faculty of Medical Sciences, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran 
 
 مثال دانشکده + مرکز تحقیقاتی:
.Department of Infectious Diseases, School of Medicine, Infectious Diseases Research Center, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
 
اعضای هیئت علمی پژوهشی می بایست فقط وابستگی مرکز تحقیقاتی را درج نمایند. 
 
 گروه ها  دانشکده ها
 گروه علوم پایه
 
 
 دانشکده پزشکی
School of Medicine
پزشکی مولکولی Department of Molecular Medicine
بیوشیمی بالینی Department of Clinical Biochemistry
ایمونولوژی Department of Immunology
میکروب شناسی پزشکی Department of Medical Microbiology
فیزیولوژی Department of Physiology
آناتومی Department of Anatomy
زیست فناوری پزشکی Department of Medical Biotechnology
داروشناسی Department of Pharmacology
معارف اسلامی Department of Islamic Knowledge
دروس عمومی Department of General Courses
گروه های بالینی 
بیماری های داخلی Department of Internal Medicine
چشم پزشکی Department of Ophthalmology
بیماری های عفونی  Department of Infectious Diseases
بیماری های زنان و زایمان Department of Obestetrics and Gynecology
بیماری های گوش و حلق و بینی  Department of ENT
بیماری های کودکان Department of Pediatrics
آسیب شناسی  Department of Pathology
جراحی Department of Surgery
جراحی مغز و اعصاب  Department of Neurosurgery
رادیولوژی  Department of Radiology
روانپزشکی  Department of Psychiatrics
بیهوشی  Department of Anesthesiology
طب ایرانی  Department of Persian Medicine
طب اورژانس Department of Emergency Medicine
بیماری های قلب و عروق  Department of  Cardiology
بیماری های اعصاب  Department of Neurology
پزشکی اجتماعی و خانواده  Department of Community Medicine
آسیب شناسی دهان و فک و صورت  Department of Oral & Maxillofacial Pathology
دانشکده دندانپزشکی
School of Dentistry
ارتودنسی  Department of Orthodontics
بیماریهای دهان و فک و صورت  Department of Oral & Maxillofacial Diseases
پروتزهای دندانی  Department of Prosthodontics
دندانپزشکی ترمیمی  Department of Restorative Dentistry
جراحی دهان و فک و صورت Department of Oral and Maxillofacial Surgery
رادیولوژی دهان و فک و صورت  Department of Oral and Maxillofacial Radiology
دندانپزشکی کودکان  Department of Pediatric Dentistry
اندودنتیکس  Department of Endodontics
سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی  Department of Community Oral Health
پریودنتیکس  Department of Periodontics
زیست مواد دندانی  Department of Dental Biomaterials
فارماسیوتیکس و نانوفناوری  Department of Pharmaceutics and Nanotechnology
دانشکده داروسازی 
 School of Pharmacy
داروسازی بالینی  Department of Clinical Pharmacy
سم شناسی و داروشناسی  Department of Toxicology and Pharmacology
فارماکوگنوزی و داروسازی سنتی  Department of Pharmacognosy and Traditional Pharmacy
شیمی دارویی Department of Medicinal Chemistry
تکنولوژی پرتوشناسی  Department of Radiology Technology
  دانشکده پیراپزشکی
 School of Allied Medicine
هوشبری  Department of Anesthesia
تکنولوژی اتاق عمل  Department of Surgical Technology
هماتولوژی  Department of Hematology
بهداشت عمومی  Department of Public Health
دانشکده بهداشت 
  School of  Health
آموزش بهداشت و ارتقا سلامت  Department of Health Education and Promotion
مهندسی بهداشت محیط Department of Environmental Health Engineering
مهندسی بهداشت حرفه ای  Department of Occupational Health and safety Engineering
اپیدمیولوژی و آمار زیستی  Department of Epidemiology and Biostatistics
تغذیه و بهداشت مواد غذایی  Department of Nutrition and Food Hygiene
مدیریت و اقتصاد سلامت  Department of Health Economics and Management
پرستاری  Department of Nursing
  دانشکده پرستاری و مامایی
 School of Nursing and Midwifery
مامایی Department of Midwifery
پرستاری داخلی جراحی  Department of Internal Surgical Nursing
پرستاری اورژانس  Department of Nursing Emergency
فوریت های پزشکی Department of Medical Emergencies
پرستاری  Department of  Nursing
دانشکده علوم پزشکی قاین 
 Qaen Faculty of Medical Sciences
مامایی Department of Midwifery
پیراپزشکی Department of Allied Medicine
بهداشت عمومی  Department of Public Health
پرستاری Department of Nursing
دانشکده پرستاری طبس 
 Tabas School of Nursing
تکنولوژی اتاق عمل 
Department of Surgical Technology
دانشکده علوم پزشکی فردوس 
Ferdows Faculty of Medical Sciences
پرستاری  Department of Nursing
بهداشت عمومی  Department of Public Health
مهندسی بهداشت محیط  Department of Environmental Health Engineering
فناوری اطلاعات سلامت  Department of Health Information Technology
  
 

 مراکز تحقیقاتی 
 
 شیوه نگارش:
نام مرکز تحقیقاتی [کاما] نام دانشگاه [کاما] شهر[کاما] کشور [نقطه]

مثال:
.Infectious Diseases Research Center, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
 
لطفا از درج نام بیش از یک مرکز تحقیقاتی در وابستگی سازمانی خودداری فرمائید. چنانچه اعضای هئیت علمی دارای وابستگی دانشکده نیز هستند بهتر است ابتدا نام دانشکده درج شود و سپس نام مرکز تحقیقاتی (مانند مثال بالای صفحه) 
 
مرکز تحقیقات بیماری های قلب و عروق  Cardiovascular Diseases Research Center
مرکز تحقیقات سلولی مولکولی  Cellular and Molecular Research Center
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت  Social Determinants of Health Research Center
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی  Infectious Diseases Research Center
مرکز تحقیقات مسمومیت ها و سوء مصرف مواد  Medical Toxicology and Drug Abuse Research Center
 


 کمیته تحقیقات دانشجویی
 
 شیوه نگارش:
نام کمیته تحقیقات دانشجویی [کاما] نام دانشگاه [کاما] شهر [کاما] کشور [نقطه]
 
مثال:
.Student Research Committee, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
 
 
 

واحدهای توسعه تحقیقات بالینی
 
شیوه نگارش:
نام واحد توسعه تحقیقات بالینی [کاما] نام دانشگاه [کاما] شهر [کاما] کشور [نقطه]
 
مثال:
.Clinical Research Development Unit, Razi Hospital, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
 
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان ولیعصر Clinical Research Development Unit,Vali-e-Asr Hospital
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان رازی Clinical Research Development Unit, Razi Hospital
 واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام رضا Clinical Research Development Unit, Imam Reza Hospital
واحد توسعه تحقیقات بالینی دندانپزشکی Dental Clinical Research Development Unit

 

بیمارستان ها 
 
شیوه نگارش:
نام بیمارستان [کاما] نام دانشگاه [کاما] شهر [کاما] کشور [نقطه]
 
مثال:
.Imam Reza Hospital, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
 
بیمارستان امام رضا(ع) Imam Reza Hospital
بیمارستان ولی عصر(عج) Vali-e-Asr Hospital
بیمارستان ایران مهر Iran Mehr Hospital
بیمارستان رازی Razi Hospital
بیمارستان شهدا قاین  Shohada-e-Qaen Hospital
بیمارستان شفا بشرویه  Shafa Hospital of Boshruyeh
بیمارستان شهید دکتر چمران فردوس Shahid Chamran Hospital of Ferdows
بیمارستان حضرت رسول(ص) فردوس Rasul-e-Akram Hospital of Ferdows
بیمارستان شهید دکتر احمد آتشدست نهبندان  Shahid Atashdast Hospital of Nehbandan
بیمارستان امام علی (ع) سرایان  Imam Ali Hospital of Sarayan
بیمارستان علی بن ابیطالب(ع) سربیشه  Ali Ibn Abitalib Hospital of Sarbishe
بیمارستان خاتم الانبیاء درمیان  Khatam Al-Anbiya Hospital of Darmiyan
بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی طبس  Shahid Mostafa Khomeini Hospital of Tabas
مرکز جامع درمان بیماری های خاص  Comprehensive Center for Special Diseases

 

معاونت ها
 
شیوه نگارش:
نام معاونت [کاما] نام دانشگاه [کاما] شهر [کاما] کشور [نقطه]
 
مثال:
.Vice-Chancellor of Research and Technology, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
 
معاونت آموزشی Vice-Chancellor of Education
معاونت توسعه مدیریت و منابع Vice-Chancellor of Development and Resource Management
معاونت غذا و دارو Vice-Chancellor of Food and Drugs Affairs
معاونت بهداشتی Vice-Chancellor of Health Affairs
معاونت تحقیقات و فناوری  Vice-Chancellor of Research and Technology
معاونت فرهنگی دانشجویی  Vice-Chancellor of Student and Cultural Affairs
معاونت درمان  Vice-Chancellor of Treatment Affairs

 

شبکه های بهداشت و درمان
 
شیوه نگارش:
نام شبکه بهداشت و درمان [کاما] نام دانشگاه [کاما] شهر [کاما] کشور [نقطه]
 
مثال: 
.Health Care Network of Qaen, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
 
مرکز بهداشت شهرستان بیرجند Health Care Center of Birjand
شبکه بهداشت و درمان بشرویه Health Care Network of Boshruyeh
شبکه بهداشت و درمان خوسف Health Care Network of Khusf
شبکه بهداشت و درمان درمیان Health Care Network of Darmiyan
شبکه بهداشت و درمان زیرکوه Health Care Network of Zirkooh
شبکه بهداشت و درمان سرایان Health Care Network of Sarayan
شبکه بهداشت و درمان سربیشه Health Care Network of Sarbishe
شبکه بهداشت و درمان طبس  Health Care Network of Tabas
شبکه بهداشت و درمان فردوس  Health Care Network of Ferdows
شبکه بهداشت و درمان قاین Health Care Network of Qaen
شبکه بهداشت و درمان نهبندان  Health Care Network of Nehbandan
 
  
کپی لینک کوتاه :